پدر دوستت دارم
جلال الدین افتخارزاده واعظ
پ626الف 78/ 646
44767
چاپخانه بانک بازرگانی
-3443

پدر شیرازه بند دفتر خلقت، مظهر وجود و نماینده هستی است. پدر از دیرباز معرف خانواده و گل سر سبد اجتماعات بشری به شمار میرفت. پدر فرد شاخص و قادر مطلق زندگی و در عین حال نماینده اندیشه بلند و پختگی فکر و سرمشق زنده نسل جوان و نصایح و اعمال وی پیوسته بخیر و صلاح فرزندان و نمودار قدرت روحانی و نیروی جاودان است.