اعتماد به نفس برتر: گامهای ساده برای کسب اعتماد به نفس
لیندن فیلد، گیل
اصغری پور ، حمید . اصغری پور ، نگار
1383 الف955ل1/158
59773
جوانه رشد
1383

مردم معمولا به افراد دارای اعتماد به نفس غبطه می خورند.زیرا آنان افرادی مصمم، موفق و آرامند. اما اعتماد به نفس چیزی نیست که با انسان متولد شود، بلکه می توان آن را آموخت. اگر احساس می کنید که برای کسب اعتماد به نفس بیشتر به کمک نیاز دارید، این کتاب می تواند در این زمینه شما را یاری دهد. در کتاب حاضر 50 تمرین عملی به صورت فردی و گروهی گردآوری شده است که در جهت تغییر رفتار، مفید واقع می شوند. پس از مطالعه کتاب می توانید در زمینه مسائل شخصی، ارتباطات اجتماعی و سایر زمینه ها با اعتماد به نفس بیشتری عمل کنید.