زندگی سالم در دوره سالمندی
عظیمی، مهین السادات
1395ز 716 ع26/305
195750
پژواک آرمان
1395

توصیه های شیوه زندگی سالم برای هر سن و سالی می تواند مفید باشد. رعایت این نکات ما را برای زندگی شاداب کمک می کند با پیش رو گرفتن شیوه زندگی سالم، منزوی و گوشه گیر نمی شویم و در فعالیت های اجتماعی مشارکت خواهیم داشت و قادر خواهیم بود اطرافیان را هر چه بیشتر از تجربیات گرانبهای خود بهره مند سازیم. در کتاب حاضر توصیه های بسیار ساده اما مفید برای یک زندگی سالم ارائه شده است. این توصیه ها برای سالمندان سالم طراحی شده است.