بهداشت و مراقبت سالمندان
مرشدی ، هادی
1387ب 466 م0438/613
113200
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین
1387

حمایت و ترویج بهداشت و مراقبت سالمندان امروزه به دلایل مهمی از جمله کاهش مرگ و میر و افزایش نرخ امید به زندگی به عنوان یک اولویت مد نظر قرار گرفته می شود. سالمندی یکی از دوره های مهم زندگی است که می تواند به ایجاد تحولات فراوانی در زمینه های مختلف زندگی بشری از جمله تغییر ساختار ذهنی، تغییر ارزش ها و هنجارها منجر می شود. کتاب حاضر برآن است تا مفاهیمی کلی در ارتباط با بهداشت و مراقبت سالمندان ارائه دهد.